آکامیت

مخفف کنترل ها در سی شارپ

سی شارپ (به انگلیسی: C#)، زبانی شیءگرا و سطح بالا از خانوادهٔ زبان‌های چارچوب دات‌نت شرکت مایکروسافت است.

زبان سی شارپ، یک زبان برنامه‌نویسی چند الگویی و منظم شده مدل‌های تابعی، امری، عمومی، شیءگرا و جز گرا و در بستر دات نت می‌باشد. این زبان توسط مایکروسافت و جزئی از دات نت به وجود آمد و بعداً استانداردهای ECMA و ISO را نیز در بر گرفت. سی شارپ یکی از ۴۴ زبان برنامه‌نویسی است که توسط زمان اجرای زبان مشترک از چارچوب دات‌نت پشتیبانی می‌شوند و در همه جا به وسیله مایکروسافت ویژوال استودیو شناخته می‌شود.

 

یکی از مهمترین خصوصیت های کنترل ها در سی شارپ ، خصوصیت name کنترل است . با افزودن یک کنترل به فرم در سی شارپ محیط ویژوال استودیو به طور پیشفرض این خصوصیت رو پر میکنه . اما اگر شما میخواهید هنگام خواندن و نوشتن کد ها کنترل ها را از یک دیگر تشخیص دهید و کد نویسی اصولی داشته باشید پیشنهاد ما استفاده از روش نامگذاری زیر است :

مخفف کنترل + نام دلخواه متناسب با استفاده کنترل

 

شما میتوانید مخفف تمام کنترل های سی شارپ رو در زیر ببینید :

 btn Button      chk CheckBox        ckl CheckedListBox 
 cmb ComboBox     dtp DateTimePicker     lbl Label 
 llb LinkLabel    lst ListBox         lvw ListView 
 mtx MaskedTextBox  cdr MonthCalendar      icn NotifyIcon 
 nud NumeircUpDown  pic PictureBox       prg ProgressBar 
 rdo RadioButton   rtx RichTextBox       txt TextBox 
 tip ToolTip     tvw TreeView        wbs WebBrowser 

容器
 flp FlowLayoutPanel  grp GroupBox        pnl Panel 
 spl SplitContainer   tab TabControl       tlp TableLayoutPanel 

選單和工具列
 cms ContextMenuStrip 
 mns MenuStrip 
 ssr StatusStrip 
 tsr ToolStrip 
 tsc ToolStripContainer 

資料類型
 dts DataSet 
 dgv DataGridView 
 bds BindingSource 
 bdn BindingNavigator 
 rpv ReportViewer 

對話框
 cld ColorDialog 
 fbd FolderBrowserDialog 
 fnd FontDialog 
 ofd OpenFileDialog 
 sfd SaveFileDialog 

组件
 bgw BackgroundWorker 
 dre DirectoryEntry 
 drs DirectorySearcher 
 err ErrorProvider 
 evl EventLog 
 fsw FileSystemWatcher 
 hlp HelpProvider 
 img ImageList 
 msq MessageQueue 
 pfc PerformanceCounter 
 prc Process 
 spt SerialPort 
 scl ServiceController 
 tmr Timer 

列印
 psd PageSetupDialog 
 prd PrintDialog 
 pdc PrintDocument 
 prv PrintPreviewControl 
 ppd PrintPreviewDialog 

水晶報表
 crv CrystalReportViewer 
 rpd ReportDocument 
其他
 dud DomainUpDown 
 hsc HScrollBar 
 prg PropertyGrid 
 spl Splitter 
 trb TrackBar 
 vsc VScrollBar

==============================================

<!--------------A----------------->
AdRotator          ar


<!--------------B----------------->
Button           btn


<!--------------C----------------->
Calender          cal
CheckBox          chk
CheckBoxList        chklst
Column (DataGridView的)   col
ColumnHeader (ListView 的) ch
Combobox          cbo
CompareValidator      cv
CrystalReportViewer     rptvew


<!--------------D----------------->
DataGrid          dg
DataGridView        dgv
DataList          dl
DomainUpDown        dud
DropDownList        ddl


<!--------------F----------------->
FileUpload         ful
Form            frm


<!--------------G----------------->
GridView          gv
GroupBox          grp


<!--------------H----------------->
HiddenField         hf


<!--------------I----------------->
Image            img
ImageButton         imgbtn
ImageList          il


<!--------------L----------------->
Label            lbl
LinkButton         lnkbtn
ListBox           lst
ListView          lv


<!--------------M----------------->
MenuStrip          ms


<!--------------O----------------->
ObjectDataSource      ods


<!--------------P----------------->
PagedDataSource       pds
Panel            pnl
PictureBox         pic


<!--------------R----------------->
RadioButton         rdo
RadioButtonList       rdolst
RangeValidator       rv
RegularExpressionValidator rev
Repeater          rpt
RequiredFieldValidator   rfv


<!--------------S----------------->
StatusLabel         slbl
StatusStrip         ss


<!--------------T----------------->
TabControl         tab
Table            tbl
TabPage           tp
TextBox           txt 
Timer            tmr
ToolStrip          ts
ToolStripButton       tsbtn
ToolStripDropDownButton   tsddb
ToolStripLabel       tslbl
ToolStripMenuItem      tsmi
TreeView          tv/tvw


<!--------------V----------------->
ValidatorSummary      vs


<!--------------W----------------->
WebBrowser

 

admin

آکادمی آموزش آی تی یا به مختصر آکامیت فعالیت خود را از اولین روز تابستان سال 1395 آغاز کرده است و هدف آن بهبود سطح دانش مردم در حوزه آی تی میباشد .

2 نظر

ما را دنبال کنید !

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.


instagram aparat Google-plus Telegram_Messenger facebook